Flóra

Příroda Jizerských hor je značně ovlivněna žulovým podložím, geografickou polohou, drsnými klimatickými podmínkami 
a v poslední době i změnou charakteru přírodního prostředí náhorní plošiny.

 

Přirozená vegetace

V porovnání se sousedními Krkonošemi je květena Jizerských hor celkově mnohem chudší. Chybí zde zcela subalpínské pásmo a nejsou zde ani ledovcové kary s lavinovými dráhami, které jsou útočištěm horských druhů rostlin nesnášejících konkurenci lesa. Hlavním přirozeným vegetačním typem na tomto území je les. Přirozená bezlesí se nachází jen na extrémních místech - na sutích nejvyšších vrcholů, na živých rašeliništích, na některých mokřadech a přirozených vodních plochách. 
Chudý geologický podklad na převažující části území způsobuje, že se lesní i bylinná společenstva skládají z poměrně malého počtu druhů.

 

Les

Před příchodem člověka byly hory pokryty z větší části jedlobukovými pralesy s příměsí jilmu horského, javoru klenu a dalších dřevin. Nejvyšší polohy byly porostlé klimaxovými smrčinami, které se do dnešní doby zachovaly pouze ve fragmentech. Smíšené porosty s převahou buku lesního a s typickou květenou se dochovaly na severních svazích hor. Vyskytuje se zde 
např. měsíčnice vytrvalá, lýkovec jedovatý, mléčivec alpský, vzácně lilie zlatohlavá a vranec jedlový. Ve zbytcích původních klimaxových smrčin roste např. podbělice alpská, čípek objímavý, papratka horská.

 

Bukovec 

Výjimečnou lokalitou je vrch Bukovec, kde se díky čedičovému podkladu bohatému na živiny a specifickým klimatickým podmínkám, vyskytují jak druhy horské, např. oměj šalamounek a hořec tolitovitý, tak i rostliny teplejších pahorkatin, 
např. sasanka pryskyřníkovitá, kyčelnice cibulkonosná, dymnivka dutá a dymnivka bobovitá. Na loukách pod Bukovcem lze nalézt kropenáč vytrvalý a upolín nejvyšší.

 

Rašeliniště

Unikátní rostlinná společenstva se dodnes zachovala na rašeliništích. Vedle původních porostů borovice kleče s borůvkou bažinnou, kyhankou sivolistou, klikvou bahenní a šichou černou se na volných plochách v okolí rašelinných jezírek vyskytuje řada vzácných druhů rostlin – např. blatnice bahenní, ostřice chudokvětá a ostřice mokřadní a suchopýrek trsnatý. Místy tvoří bohaté populace masožravá rosnatka okrouhlolistá. Mimořádně významný je výskyt jalovce obecného nízkého na písčitých náplavech řek Jizery a Jizerky na Velké i Malé Jizerské louce.

 

Louky

V podhůří se na některých místech zachovaly druhově bohaté louky s výskytem vstavačovitých rostlin, např. prstnatcem májovým a prstnatcem listenatým, vemeníkem zelenavým a pětiprstkou žežulníkem, dále vachtou trojlistou a prhou arnikou.

Na místech s vysokou hladinou podzemní vody se vyvinula specifická mokřadní společenstva, ve kterých se místy vyskytují bohaté populace prstnatce májového a prstnatce listenatého, ojediněle i další vlhkomilné rostliny např. vachta trojlistá, všivec ladní a upolín evropský.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt