Správa CHKO Jizerské hory >> Ke stažení >> Stavby a krajinný ráz

Stavby a krajinný ráz

 

 

Podle § 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“) v účinném znění Správa CHKO nevydává závazné stanovisko podle odstavce 1, jde-li o stavby:

  1. v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
  2. v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.

(vizte přiloženou mapu)

Správa CHKO je však v těchto územích nadále dotčeným orgánem a vydává závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí podle dalších ustanovení ZOPK:

  • ochrana významných krajinných prvků ze zákona, kterými jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera, lesy, rašeliniště (§ 4 odst. 2 ZOPK )
  • ochrana krajinného rázu (§ 12 odst. 2 ZOPK) (vizte Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH)
  • základní a bližší ochranné podmínky CHKO a maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem (§ 26, § 29, § 34, § 37 odst. 2, § 43, § 44 odst. 3 ZOPK)
  • soustava Natura 2000 (§ 45i ZOPK)
  • ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 49, § 50, § 56 ZOPK)
  • ochrana památných stromů (§ 46 ZOPK)
  • ochrana územního systému ekologické stability (§ 4 odst. 1 ZOPK)
  • a další
 
Pro získání právní jistoty doporučujeme, aby stavebník požádal Správu CHKO JH o vydání předběžné informace ve smyslu ust. § 139 správního řádu, zda a jaké zájmy ochrany přírody a krajiny mohou být záměrem dotčeny. Žádosti o předběžnou informaci budou Správou CHKO vyřizovány zjednodušeným způsobem (v jednoduchých případech při osobní návštěvě na počkání).

 

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt