Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Nový rybí přechod na Bulovském potoce

Nový rybí přechod na Bulovském potoce

28.6.2011

V květnu tohoto roku byla dokončena stavba nového rybího přechodu na Bulovském potoku v Poustecké oboře na rozhraní katastrálních území Poustky u Frýdlantu a Dolních Pertoltic. V tomto případě se jednalo o zprůchodnění příčné stavby v toku tvořené pevným vzdouvacím prahem, který slouží pro napájení soustavy dvou rybníků, pro migrující vodní živočichy, zejména pro ryby. Bulovský potok je pstruhový revír s dominantním výskytem pstruha obecného potočního, dále zvláště chráněných druhů mihule potoční a vranky obecné.

 

Rybí přechody jsou ekologicky zaměřené vodní stavby umožňující volnou migraci ryb i jiných vodních živočichů přes neprostupné migrační překážky budované na vodních tocích, jako jsou přehrady, jezy, hráze apod. Výstavba rybích přechodů v České republice byla obnovena v poslední dekádě minulého století. Využívány jsou zde nestandardní stavební postupy při odvodnění staveniště, s použitím specifických stavebních materiálů z přírodních zdrojů i neobvyklou technologií montáže stavebních konstrukcí. Cílem je vytvoření migračně průchodného, staticky stabilního a esteticky přívětivého umělého vodního toku, užívaného a osídleného rybami, bentosem a oživeného vodními rostlinami, který je po plném zapojení okolní vegetace k nerozeznání od přirozené přírodní vodoteče.

 

V našem případě byl postaven přírodě blízký rybí přechod typu dnové peřeje v celé šířce toku s vymodelovanou kynetou pro převádění nižších průtoků v málovodných obdobích roku. Rybochodem protéká za normálních vodních stavů průtok 64 l/s, překonává výškový rozdíl 0,8 m mezi spodní hladinou vody podjezí a hladinou vody v jezové zdrži, délka rybochodu činí 13 m s podélným sklonem 1:20 a s proměnlivou hloubkou vody 0,2 - 0,6 m v jednotlivých průtočných sekcích. Na balvanité přepážky byl použit místní kámen - liberecká žula - sbíraný z místních zdrojů. Na realizaci stavby byla využita dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí.

 

Odborný monitoring efektivity rybího přechodu prováděný v červnu tohoto roku pracovníky Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR potvrdil výskyt výše uvedených druhů ryb v celé trase rybochodu.

 

 
vzdouvací práh na Bulovském potoku před stavbou rybochodu
 
 

rybí přechod na Bulovském potoku

 

foto: Petra Menclová

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt