Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Tiskové zprávy >> Monitoring rybích přechodů

Monitoring rybích přechodů

6.10.2010

V deštivých dnech počátkem června tohoto roku proběhl na několika vodních tocích na území CHKO Jizerské hory i dalších v Libereckém kraji odborný monitoring funkčnosti na vybudovaných rybích přechodech.

Rybí přechody jsou ekologicky zaměřené vodní stavby umožňující volnou migraci ryb i jiných vodních živočichů přes neprostupné migrační překážky budované na vodních tocích jako jsou přehrady, jezy, hráze apod. Výstavba rybích přechodů v České republice byla obnovena v poslední dekádě minulého století. Využívány jsou zde nestandardní stavební postupy při odvodnění staveniště, s použitím specifických stavebních materiálů z přírodních zdrojů i neobvyklou technologií montáže stavebních konstrukcí. Cílem je vytvoření migračně průchodného, staticky stabilního a esteticky přívětivého umělého vodního toku užívaného a osídleného rybami, bentosem a oživeného vodními rostlinami, který je po plném zapojení okolní vegetace k nerozeznání od přirozené přírodní vodoteče.

Náš region se může pochlubit takovými stavbami přírodě blízkých rybích přechodů postavených prioritně na jezech malých vodních elektráren na vodních tocích vyšších řádů - Jizeře, Kamenici, Lužické Nise a Smědé, ale rovněž i na ostatních příčných objektech postavených na drobných vodotečích - Bílém potoku a Štolpichu na Frýdlantsku nebo na Černé Nise, Blatném potoku a Kamenici na Jablonecku.

Odborný monitoring rybích přechodů pomocí odlovů ryb elektrickým agregátem provádějí pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Výsledky průzkumů jsou využity k následnému zlepšování parametrů vybudovaných rybochodů, aby byly migračně průchodné nejen pro dominantně se zde vyskytující lososovité druhy ryb, ale rovněž i pro druhy s nižšími plovacími schopnostmi (např. vranka obecná, střevle potoční).

 

rybí přechod na Jizeře u Železného Brodu

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt