Ostatní krajinotvorné programy

AOPK ČR je zapojena do přípravy akcí dalších programů, a to formou odborných posudků. Vyjadřuje k opatřením směřujícím do následujících programů:

Program rozvoje venkova 2007 - 2013

Jedná se o program, který rozděluje finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). AOPK ČR je pověřena MŽP k vydávání souhlasných stanovisek  na opatření směřující do os:

Osa I – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 • Modernizace zemědělských podniků (pastevní areály, opeřenci)
 • Investice do lesů (úprava chemismu půd, opravy lesních cest, úprava vodního režimu)
 • Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny

 • Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (velkoplošná opatření, odstranění povodňových škod, protipovodňová a protierozní opatření)

 • Neproduktivní investice do lesů

Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 • Podpora cestovního ruchu (trasy, stezky, hippostezky)

 • Vodovody, kanalizace, ČOV

Program protipovodňové prevence II – 2007 - 2012

Jedná se o program Ministerstva zemědělství, jehož cílem jsou opatření na zmírnění a předcházení dopadů povodní. AOPK ČR je pověřena k vydávání souhlasných stanovisek.

Program je členěn následovně:

 • Podpora protipovodňových opatření s retencí (vodní nádrže, suché nádrže a objekty v území určené k rozlivům)

 • Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (kapacita a stabilizace koryt vodních toků, hráze, zvyšování kapacit jezů, odlehčovací koryta)

 • Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl

 • Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů

Směrnice programu ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

 

 

 

Na adrese dotace.nature.cz najdete přehledného průvodce dotačními programy v péči o přírodu a krajinu. dotace.nature.cz

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt