Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Péče o přírodu a krajinu >> Operační program Životní prostředí

Operační program životní prostředí

 

AOPK ČR se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí podílí na zajišťování Operačního programu životní prostředí tím, že:

 • vydává odborná stanoviska pro oblasti podpory 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
 • je příjemcem a hodnotitelem žádostí pro oblast podpory 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny. Žádosti se hodnotí z hlediska ekologických kriterií a technických kriterií. Po zhodnocení je žádost postoupena k další administraci na Státní fond životního prostředí.

Dále se AOPK ČR účastní kontrol při realizaci akcí a při jejich závěrečném vyhodnocení.

Územní působnost:

 • Celé území Libereckého kraje

Dokumenty

Operační program životní prostředí se řídí následujícími dokumenty a směrnicemi:

 • Implementační dokument
 • Směrnice OPŽP
 • Dodatek ke směrnici
 • Přílohy ke směrnici
 • Doplňky k přílohám
 • Závazné pokyny pro žadatele
 • Náklady obvyklých opatření

(Všechny dokumenty najdete na stránkách OP ŽP, v sekci Dokumenty ke stažení.)

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

AOPK ČR je zapojena formou stanovisek do následujících oblastí podpory:

 

Podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů:

 • výstavba a rekonstrukce ČOV nebo zajištění čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, 
 • výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu

AOPK ČR vydává doklad, že navrhované opatření leží na území CHKO, nebo na území EVL či ptačí oblasti, včetně stanoviska z pohledu ochrany přírody.

 

Podoblast podpory 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci:

 • technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu nutrientů způsobujících eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží využívaných k vodárenským účelům a ke koupání:
  - vodní díla k zachycení sedimentů (sedimentační nádrže, příkopy),
 • biologická a další technická  opatření k dlouhodobému  snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k vodárenským účelům a  ke koupání

AOPK ČR vydává stanovisko k opatření z pohledu ochrany přírody.

 

Podoblast podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody:

 • výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu

AOPK ČR vydává doklad, že navrhované opatření leží na území CHKO, nebo na území EVL či ptačí oblasti, včetně stanoviska k opatření z pohledu ochrany přírody.

 

Podoblast podpory 1.3.2 Eliminace povodňových průtoků:

 • úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem (příklady opatření
  a jejich specifikace jsou uvedeny v implementačním dokumentu OPŽP),
 • výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3.

AOPK ČR vydává stanovisko k opatření z pohledu ochrany přírody.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Středisko AOPK ČR Liberec je v době vypsání výzvy je příjemcem a hodnotitelem žádostí o podporu v této oblasti. Žádosti se hodnotí z hlediska ekologických kriterií a technických kriterií. Po zhodnocení je žádost postoupena k další administraci na Státní fond životního prostředí.

Konkrétně se jedná o tato opatření:

 

Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

 • opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Jakuba Čejku (58xESW7_5dnjHl5lVYQxRdkj05pJ, 482 428 979).

 

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity

 • opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů
  a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
 • opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny,
 • předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Jakuba Čejku (jakub.cejka[at]nature.cz, 482 428 979).

 

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur

 • realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků USES,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur, péče o památné stromy,
 • opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech USES
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Ondřeje Šnytra (-gqBV82k9rGBQPr7a7dN4Zjm~.kmb, 482 428 993).

 

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních prostor, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50 000 m3 atd.), 
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Pro bližší informace se obracejte na Ing. Václava Šrédla ( vaclav.sredl[at]nature.cz, 482 428 976).

 

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel,
 • zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci,
 • výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě,
  že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Ondřeje Šnytra (-gqBV82k9rGBQMQ6MunDQPt6JTAk-eh_T-M, 482 428 993).

 

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,
 • vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami(umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží,
 • realizace technických prací sloužících k zajištění dalších  neobnovitelných přírodních zdrojů,
 • zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,
 • provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou
  či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Jakuba Čejku (58xESW7_5dnjHl5lVYQxRdkj05pJ, 482 428 979).


OPŽP na středisku Liberec

 • XIV. výzva (prosinec 2009 - leden 2010): 27 schválených projektů
 • VI. výzva (listopad 2008): 26 schválených projektů
 • II. výzva (leden 2008): 7 schválených projektů

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt