Přírodní rezervace

PR Bukovec

PR Bukovec 
Poloha: čedičový vrchol Bukovce a přilehlé zamokřené louky v blízkosti osady Jizerka ve východní části CHKO 
Katastrální území: Jizerka, Polubný 
Rozloha: 56,9 ha 

Nadmořská výška: 850 - 1005 m

Předmět ochrany: čedičový kužel Bukovce s kamenitými svahy s významnými lesními společenstvy, vlhké louky s výskytem řady vzácných druhů rostlin; nejbohatší botanická lokalita v CHKO Jizerské hory, rovněž zoologicky cenné území

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 5,4 MB) 

 

PR Černá hora

 
Poloha: severovýchodní část masívu Černé hory ve střední části Hejnického hřebene
Katastrální území: Hejnice, Bedřichov
Rozloha: 40,9 ha + 13,3 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 850 - 1005 m

Předmět ochrany: zbytky horských klimaxových smrčin v různém stupni poškození, vrchoviště Vánoční louka a skupina skal Sněžné věžičky

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 4,6 MB) 

 

PR Černá jezírka

 
Poloha: v mělké pánvi mezi Středním Jizerským a Vlašským hřebenem, východně od Smědavy
Katastrální území: Jizerka, Bílý Potok
Rozloha: 66,3 ha + 72,7 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 885 - 910 m

Předmět ochrany: soustava rašelinišť obklopených podmáčenými smrčinami ve stadiu silného rozpadu nebo již zcela odumřelých vlivem imisí. Rašelinné louky se zachovalými klečovými porosty se vyskytují na čtyřech oddělených plochách: Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 5,3 MB) 

 

PR Jedlový důl

 
Poloha: údolí říčky Jedlové mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem
Katastrální území: Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl
Rozloha: 12,6 ha + 72,5 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 650 – 780 m

Předmět ochrany: lesní porosty v údolí říčky Jedlové s částečně přirozenou dřevinnou skladbou tvořenou zejména smrkem ztepilým, bukem lesním a jedlí bělokorou s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy, hydrologicky a geomorfologicky významné území

 

 

PR Klečové louky

 
Poloha: soustava rašelinišť po obou stranách Štolpišské silnice na západním úpatí hory Jizery
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 7,5 ha + 11,2 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 970 - 985 m

Předmět ochrany: komplex čtyř vrchovišť s porosty borovice kleče a zakrslých smrků ztepilých, četná rašelinná jezírka, významná společenstva rašelinných druhů rostlin a živočichů

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 4,5 MB) 

 

PR Klikvová louka

 
Poloha: rašeliniště v pramenné oblasti Bílé Nisy severně od obce Bedřichov
Katastrální území: Bedřichov
Rozloha: 13,4 ha

Nadmořská výška: 770 m

Předmět ochrany: komplex rašelinných louček, porostů borovice kleče a podmáčených smrčin v sedlové poloze na rozvodí Bílé a Černé Nisy s výskytem významných rostlinných společenstev

Vyhlášení: Nařízení S CHKO Jizerské hory č. 2/2012 (pdf; 1 MB), příloha č. 1 (pdf; 400 kB), příloha č. 2 (pdf; 2 MB)
Plán péče: 2013 - 2022 (pdf, 4,1 MB)

 

PR Malá Strana

 
Poloha: souvislá luční enkláva na jižním úpatí Jizerských hor v osadě Horní Maxov
Katastrální území: Horní Maxov, Lučany nad Nisou
Rozloha: 28,4 ha + 16,0 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 705 - 755 m

Předmět ochrany: nejzachovalejší komplex mokřadů a rašelinných oligotrofních luk v Jizerských horách; množství specifických rostlinných společenstev, výskyt řady významných druhů rostlin a živočichů; v rezervaci je několik objektů tradiční lidové zástavby

Plán péče: 2015-2024

 

PR Na Čihadle

 
Poloha: centrální část Jizerských hor na severovýchodním úpatí masívu Černé hory při Štolpišské silnici
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 3,5 ha + 11,3 ha ochranné pásmo

Nadmořská výška: 980 m

Předmět ochrany: sedlové vrchoviště s porosty zakrslých smrků a s významnou flórou a faunou. V minulosti bylo ochranné pásmo tvořeno podmáčenými smrčinami, v současné době odtěženými

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 3,4 MB) 

 

PR Nová louka

 
Poloha: severovýchodně od bezlesé enklávy Šámalova louka v ploché pánvi Blatného potoka
Katastrální území: Bedřichov
Rozloha: 31,9 ha

Nadmořská výška: 780 m

Předmět ochrany: hluboké rašeliniště zahrnující všechny vývojové typy: živé rašeliniště, rašelinnou louku, porosty borovice kleče, rašelinné smrčiny

 

 

PR Prales Jizera

 
Poloha: vrcholová část druhé nejvyšší hory na české straně Jizerských hor na východním konci Hejnického hřebene
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 92,4 ha

Nadmořská výška: 1000 - 1122 m

Předmět ochrany: převážně horské klimaxové smrčiny značně poškozené imisemi a kůrovcem, balvanité sutě a vrcholové skalní bloky

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 6,2 MB) 

 

PR Ptačí kupy

 
Poloha: vrcholové partie západní části Hejnického hřebene s vrcholem Ptačích kup
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 10,7 ha

Nadmořská výška: 930 - 1013 m

Předmět ochrany: lesní porosty na skalních kupách s nejvýše položeným souvislým bukovým porostem v Jizerských horách

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,8 MB)

 

PR Rybí loučky

 
Poloha: mělký kotel v pánvi řeky Jizery, na severním úpatí Středního Jizerského hřebene, jižně od střední části NPR Rašeliniště Jizery
Katastrální území: Jizerka
Rozloha: 37,9 ha

Nadmořská výška: 840 - 860 m

Předmět ochrany: vývojově jedno z nejstarších rašelinišť v Jizerských horách, s odumřelými staršími porosty smrku z části přirozeně, z části vlivem imisí. Významná rostlinná společenstva

Vyhlášení: Nařízení S CHKO Jizerské hory č. 1/2012 (pdf; 800 kB), příloha č. 1 (pdf; 650 kB), příloha č. 2 (pdf; 1,6 MB)
Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 3,5 MB)

 

PR Vápenný vrch

 
Poloha: severní okraj masivu jizerského krystalinika v jižní části frýdlantské pahorkatiny, jižně od města Raspenavy
Katastrální území: Raspenava
Rozloha: 15,6 ha

Nadmořská výška: 360 - 424 m

Předmět ochrany: samostatný terénní útvar v podhůří jizerských hor, vystupující z mírné pahorkatiny dvěma vrcholy (418 a 420 m n.m.), které jsou spojeny oblým hřbetem převážně ve směru východ – západ. Bohatá geologická lokalita, zbytky přirozených listnatých lesů, louky a staré lomy. V bývalých lomech se uchytila zajímavá flóry a fauna

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt