Přírodní památky

 

PP Černá Desná

 
Poloha: protáhlé území rozkládající se podél potoka a zahrnující člověkem nejméně ovlivněnou část toku Černé Desné mezi jezem, zadržujícím vodu pro níže položenou malou vodní elektrárnu, a bývalým přemostěním cesty z osady Novina
Katastrální území: Desná III
Rozloha: 2,23 ha

Nadmořská výška: 585 - 685 m

Předmět ochrany: údolí horského potoka se soustavou vodopádů, peřejí, skalních ploten a evorzních útvarů - obřích hrnců až kotlů a na tok navazující svahový les charakteru acidofilní bučiny s ohroženými bylinnými druhy

Plán péče: 2013 - 2022 (pdf; 4,9 MB) 

 

PP Fojtecký mokřad

 
Poloha: mokřad na soutoku několika drobných vodotečí na východním úpatí Jizerských hor v jihovýchodní části obce Fojtka
Katastrální území: Fojtka
Rozloha: 1,54 ha

Nadmořská výška: 430 – 436 m

Předmět ochrany: mokřadní vegetace vzniklá pravděpodobně zazemňováním bývalého rybníčku s výskytem vitálních populací vachty trojlisté a zábělníku bahenního; v okrajových částech jsou mokré louky s prstnatcem májovým a fuchsovým

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; xx MB)

 

PP Jindřichovský mokřad

 
Poloha: mokřad ve východní části obce Lučany nad Nisou na jižním úpatí Jizerských hor. Lokalita se nachází v terénní depresi po obou stranách bezejmenné vodoteče
Katastrální území: Jindřichov nad Nisou, Lučany nad Nisou
Rozloha: 3,95 ha

Nadmořská výška: 580 m

Předmět ochrany: kvalitní mokřadní společenstva s výskytem některých zvláště chráněných a v území vzácných druhů rostlin, např.: prstnatce májového, vachty trojlisté a upolínu evropského

Plán péče: mmmm - nnnn (pdf; xx MB)

 

PP Klečoviště na Smrku

 
Poloha: jihozápadní úbočí hory Smrk 
Katastrální území: Lázně Libverda
Rozloha: 0,8 ha

Nadmořská výška: 1060 - 1080 m

Předmět ochrany: porosty kleče na suťovém poli na jz. svahu vrcholové partie Smrku; jedna ze dvou lokalit kleče v Jizerských horách na minerálním balvanitém podkladu

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,6 MB)

 

PP Na Kneipě

 
Poloha: nevelké vrchoviště na Hejnickém hřebenu poblíž rozcestí Štolpišské, Kasárenské a Pavlovy cesty
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 0,4 ha

Nadmořská výška: 1005 m

Předmět ochrany: vrchoviště s nevelkými jezírky, klečovými porosty a zakrslými smrky, s výskytem významných druhů rostlin

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,9 MB)

 

PP Pod Dračí skálou

 
Poloha: část lesního porostu na severním úbočí Dračího vrchu, jižně od osady Fojtka
Katastrální území: Fojtka
Rozloha: 0,8 ha

Nadmořská výška: 535 - 575 m

Předmět ochrany: svahový lesní porost se souvislým výskytem tisu červeného (Taxus baccata L.)

Plán péče: mmmm - nnnn (pdf; xx MB)

 

PP Pod Smrkem

 
Poloha: severní úbočí Sviňského vrchu jižně od Nového Města pod Smrkem
Katastrální území: Ludvíkov
Rozloha: 1,7 ha

Nadmořská výška: 520 - 560 m

Předmět ochrany: původně studijní plocha, dochovaný fragment přirozené jedlobučiny s mohutnými exempláři jedle bělokoré (Abies alba Mill.)

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,7 MB)

 

PP Quarré

 
Poloha: na temeni Plochého vrchu
Katastrální území: Bílý Potok pod Smrkem
Rozloha: 1,74 ha

Nadmořská výška: 934 – 939 m

Předmět ochrany: typicky vyvinuté vrchoviště náhorního typu s charakteristickou květenou vzácných a ohrožených druhů rostlin (např. ostřice mokřadní /Carex limosa/ a blatnice bahenní /Scheuchzeria palustris/)

Plán péče: 2007 - 2016 (pdf; 2,1 MB)

 

PP Tichá říčka

 
Poloha: louky v Hraběticích "U Kapličky" v severovýchodní části obce Janov nad Nisou
Katastrální území: Janov nad Nisou
Rozloha: 3,97 ha

Nadmořská výška: 730 – 740 m

Předmět ochrany: jediný zachovalý fragment rozsáhlejšího komplexu rašelinných a mokřadních luk; ve střední části území se nacházejí dvě menší rašeliniště s fragmenty rašelinné smrčiny na okrajích

Plán péče: mmmm - nnnn (pdf; xx MB)

 

PP Tesařov

 
Poloha: louky u Tesařova
Katastrální území: Polubný
Rozloha: 2,47 ha

Nadmořská výška: 765-785 m

Předmět ochrany: biotop pcháčových a rašelinných luk s bohatým
výskytem zvláště chráněného druhu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis)

Plán péče: 2014-2023 (pdf; 1,7 MB)

 

 

PP U Posedu

 
Poloha: nevelké vrchoviště na Pavlově planině ve východní části Hejnického hřebene
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 1,1 ha

Nadmořská výška: 1010 m

Předmět ochrany: terasovitá rašelinná louka na většině plochy porostlá klečí, s drobnými jezírky a výskytem významných rostlinných společenstev

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,7 MB)

 

PP Vlčí louka

 
Poloha: nejvýše položené vrchoviště na jižním úpatí Smědavské hory
Katastrální území: Hejnice
Rozloha: 8,0 ha

Nadmořská výška: 1040 m

Předmět ochrany: rašeliniště s mělkými tůňkami, hustým porostem borovice kleče a s významnými společenstvy rostlin

Plán péče: 2012 - 2021 (pdf; 2,4 MB)

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt