Monitoring a výzkum

 

Monitoringem se rozumí dlouhodobé a systematické sledování životního prostředí z hlediska stavu a trendů vývoje vybraných druhů a biotopů.

 

Sledování stanovištích a vegetačních změn na rašeliništích v závislosti na zlepšení stanovištních poměrů po snížení imisní zátěže

Na 29 trvalých plochách jsou sledovány hloubky podzemních vod a základní fyzikálně-chemické parametry rašeliništních vod. Na souborech trvalých ploch, které reprezentují hlavní vegetační typy vrchovišť, jsou sledovány vegetační poměry.

 

Měření celkové atmosférické depozice probíhá na dvou trvalých měřících plochách Zadní kopec a Černá hora

V pravidelných dvoutýdenních intervalech je měřen zachycený objem srážek a jsou odebírány vzorky k chemickému rozboru.

 

Výzkum vlivu managementu na louky v PR Bukovec

Každoročně je porovnáván vývoj kosených a nekosených variant porostů. Výsledky budou statisticky vyhodnoceny.

 

Sledování zimujících netopýrů

se pravidelně soustřeďuje na dvě nejvýznamnější zimoviště v přepouštěcí štole Protržené přehrady a v opuštěných důlních štolách u Nového Města pod Smrkem.

 

Sledování populace sýce rousného v budkách

V hnízdním období jsou kontrolovány jednotlivé budky, je zjišťována obsazenost a počet mláďat, která jsou kroužkována.

 

Sledování populace skorců a konipasů v budkách

V hnízdním období jsou kontrolovány jednotlivé budky, je zjišťována obsazenost a počet mláďat skorce vodního, konipasa horského a konipasa bílého, která jsou kroužkována.

 

Výzkum ichtyofauny vodních toků na území CHKO

Zjišťování výskytu ryb a mihulí prolovováním vybraných úseků vodních toků elektrickým agregátem a návrhy rybářského managementu toků.

 

Výzkum bezobratlých živočichů CHKO

Inventarizace vybraných skupin hmyzu a dalších bezobratlých živočichů (pavouci, mnohonožky) maloplošných zvláště chráněných území a dalších vybraných lokalit v CHKO, na kterém se podílí řada specialistů z celé ČR.

 

Hodnocení genetické variability vybraných populací jizerskohorského smrku ztepilého

V rámci tohoto výzkumu bylo provedeno sledování morfologické variability smrku v NPR Jizerskohorské bučiny, v regionálním biocentru Cikaňák – Jelení potok, v lokalitě U Železného mostu a v PR Černá hora. Mezi hodnocené znaky patří např. tvar kmene, tvar koruny, typ větvení atd. V roce 2003 předcházely těmto stanovením isoenzymové analýzy.

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt