Dokumentace

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec jako regionální pracoviště AOPK ČR zajišťuje tyto činnosti:

  • Spravuje druhopis Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který je speciální tematickou součástí Informačního systému ochrany přírody (ISOP), a jehož vedení je AOPK ČR uloženo ve zřizovací listině MŽP ČR.
  • Vede odbornou dokumentaci, zahrnující plány péče, inventarizační průzkumy, fotodokumentaci a další materiály.
  • V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a s vnitřními předpisy organizace poskytuje fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody.

ÚSOP je tvořen sbírkou listin (úplná zřizovací dokumentace v písemné a grafické formě) a digitálním registrem (databáze základních informací a prostorové zobrazení objektů ÚSOP v prostředí GIS).

Předmětem činnosti je správa a vedení ISOP jako jednotného celostátního informačního systému k získávání, zpracovávání, jednotnému udržování a poskytování dat v oboru ochrany přírody a zajišťování propojení tohoto systému s jinými národními a mezinárodními informačními systémy.

Regionální pracoviště zajišťuje především interní provoz ÚSOP v digitální podobě a v součinnosti s orgány ochrany přírody doplňování dokumentace k jednotlivým zvláště chráněným územím a památným stromům v rámci regionu.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt