Ochrona przyrody

Na terenie Przyrodniczego Obszaru Chronionego są wydzielone 4 strefy stopniowej ochrony przyrody.

W sumie na obszarze CHKO Góry Izerskie są ogłoszone 3 narodowe rezerwaty przyrody, 13 rezerwatów przyrody i 8 pomników przyrody. Te obszary powstały w celu ochrony różnorodnych fenomenów przyrodniczych, np. naturalnych formacji leśnych (buczyny, jodłobuczyny, podmokłe świerczyny, klimaksowe świerczyny), ekosystemów torfowych, wspólnot bagiennych, źródlisk, bliskich przyrodzie wspólnot łąkowych, znanej flory i fauny, formacji geomorfologicznych, geologicznie i mineralogicznie ważnych lokalizacji itd. Z punktu widzenia krajoznawczego są za zwyczaj te obszary estetycznie wysoko wartościowe.

I strefa

Do I strefy (naturalna) są zakwalifikowane obszary o najważniejszych wartościach naturalnych, prawie wyłącznie naturalne i mało zmienione ekosystemy leśne z wysokim stopniem stabilizacji ekologicznej – obszary chronione o małych powierzchniach i ich pasma ochronne oraz wybrane części systemu stabilizacji ekologicznej o znaczeniu ponad regionalnym i regionalnym, prawie wyłącznie leśne ekosystemy, za wyjątkiem PR Malá Strana i PR Bukovec (część), gdzie występują podmokłe łąki z występowaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt. Celem jest zachowanie naturalnych wartości i stopniowa odnowa samosterujących funkcji naturalnych ekosystemów z ograniczeniem ludzkich ingerencji w możliwie najniższej mierze.

II strefa

Do II strefy (kierowana półnaturalna) zostały zaliczone obszary z ważnymi wartościami naturalnymi, przeważnie leśne ekosystemy z częścią zmienioną strukturą gatunkową, dalej obszary niezbędne do zachowane wartości w I strefie i wybrane enklawy łąk i pastwisk z zachowanymi warunkami naturalnymi i wartościowymi obiektami architektury ludowej ( kwieciste łąki w obszarze katastralnym Bílý Potok pod Smrkem, łąki w okolicy zameczku na Nové louce, enklawa Mariánskohorských bud a przede wszystkim obszar Jizerky). Celem jest zachowanie wartości naturalnych i kulturowych, a następnie przybliżanie naturalnym ekosystemów o wyższej ekologicznej stabilizacji, ze skierowaniem działalności człowieka w tym sensie.

III strefa

Do III strefy (kompromisowa) są zaliczone obszary zmienione działalnością człowieka z lokalnie zachowanymi wartościami naturalnymi, przede wszystkim ekosystemy leśne ze znacznie zmienioną strukturą gatunkową, gleba orna z przewagą stałych porostów trawowych z niezupełnym systemem stabilizacji ekologicznej i nie spójne oraz rozproszone zabudowy części siedzib z przewagą zachowanej tradycyjnej zabudowy lokalnej. Celem jest ochrona zachowanych elementów naturalnych i zachowanie charakteru krainy, dokształtowania funkcjonalnego ekosystemu stabilizacji ekologicznej krajobrazu przez podnoszenie gatunkowej i przestrzennej różnorodności ekosystemów i ukierunkowywaniem działalności ludzkiej w tym sensie.

IV strefa

Do IV strefy (skrajna) są zaliczone spójnie zabudowane tereny gmin z terenową rezerwą (tzw. obszar urbanizacyjny) i intensywnie zagospodarowywany rolniczy krajobraz z przewagę gleby ornej oraz niewystarczającym systemem stabilizacji ekologicznej. Celem jest wytworzenie funkcjonalnej ramy systemu stabilizacji ekologicznej a na obszarze zurbanizowanym zabezpieczenie wystarczającej przestrzeni dla rozwoju gmin przy jednoczesnym respektowaniu podstawowych warunków ochronnych i charakteru krajobrazowego obszaru.

Narodowe Rezerwaty Przyrody

NPR Jizerskohorské bučiny

Położenie: Zachodnia część NPR obejmuje południowe i północne zbocza grzebienia Oldřichovskiego, środkową część północnych zboczy grzebienia Hejnickiego z głębokimi roklami potoków, spadającymi stromo do doliny Smědé, a na wschodzie strome zbocza zachodniego cypla Vysokiého Jizerského hřebene.

Obszar katastralny : Bílý Potok pod Smrkem, Frýdlant w Czechach, Hejnice, Lázně Libverda, Oldřichov w Hájích i Raspenava.

Powierzchnia : 950,9 ha + 1750,4 ha pasmo ochronne.

Wysokość nad poziomem morza : 470 - 1006 m.

Przedmiot ochrony : Kompleks mieszanego, przeważnie bukowego lasu o naturalnym charakterze, z ważnymi geomorfologicznymi formacjami i z zachowanymi naturalnymi roślinami i wspólnotami zwierząt związanymi z tym środowiskiem. Piargowe zbocza z roklami potoków z kaskadami i wodospadami.

NPR Rašeliniště Jizerky

Położenie: Na zachód od górskiej osady Jizerka na płaskowyżu pomiędzy Středním Jizerským i grzebieniem Vlašským wzdłuż meandrów rzeczki o tej samej nazwie i jej dopływów (Pařezitý, Jílový i Safírový potok).

Przedmiot ochrony : Kompleks podmokłych świerczyn, porostów kosodrzewinowych i bezleśnych torfowisk wysokich o bogatym występowaniu zagrożonych gatunków roślin. Żwirowo-piaszczyste nanosy wzdłuż meandrującej rzeki Jizerky, które zawierają sporo materiałów.

NPR Rašeliniště Jizery

Położenie: Pas o długości około 11 km na prawym brzegu Jizery w kierunku pnwsch – PdWsch przy granicy państwa z Polską i obszar źródliskowy tej rzeki.

Przedmiot ochrony : Stosunkowo mało naruszony czynnością ludzką kompleks porostów kosodrzewinowych, torfowisk wysokich, górskich i podmokłych świerczyn oraz wspólnot żwirowo-piaszczystych nanosów meandrującego cieku rzeki Jizery. Unikatowe wspólnoty roślin i zwierząt.

Rezerwaty przyrody

PR Bukovec

Położenie: Bazaltowy szczyt Bukovca i przylegające podmokłe łąki w pobliżu osady Jizerka we wschodniej części CHKO.

Przedmiot ochrony : Bazaltowy piarg Bukovca z kamienistymi zboczami ważnymi wspólnotami leśnymi, wilgotne łąki z występowaniem szeregu cennych gatunków roślin. Najbogatsza lokalizacja botaniczna w CHKO Góry Izerskie, również zoologicznie cenny obszar.

PR Černá hora

Położenie: Północno-wschodnia część masywu Černé hory w środkowej części grzebienia Hejnickiego.

Przedmiot ochrony : Pozostałości górskich klimaksowych świerczyn w różnym stopniu naruszenia, torfowisko wysokie Vánoční louka i grupa skał Sněžné věžičky.

PR Černá jezírka

Położenie: W miękkiej niecce pomiędzy Středním Jizerským a grzebieniem Vlašským, na wschód od Smědavy.

Przedmiot ochrony : System torfowisk otoczonych podmokłymi świerczynami w stadium silnego rozpadu lub już zupełnie obumarłych pod wpływem immisji. Torfowiskowe łąki z zachowanymi porostami kosodrzewinowymi występują na czterech oddzielnych obszarach: Černá jezírka, Tetřeví louka, Velká Krásná louka, Malá Krásná louka.

PR Jedlový důl

Położenie: Dolina rzeczki Jedlové pomiędzy grzebieniami Josefodolskim i Mariánskohorskim.

Przedmiot ochrony : Porosty leśne w dolinie rzeczki Jedlové z częściowo naturalną strukturą drzew, którą tworzy przede wszystkim przez świerk pospolity, buk zwyczajny i jodła pospolita o bogatych roślinnych i zwierzęcych wspólnotach. Hydrologicznie i geomorfologicznie ważne obszary.

PR Klečové louky

Położenie: Systemy torfowisk na obu stronach drogi Štolpišskiej u zachodnich podnóży gór Jizery.

Przedmiot ochrony : Kompleksy czterech tprfpwosk wysokich z porostami kosodrzewiny i skarłowaciałych świerków, liczne torfowe jeziorka, ważne wspólnoty torfowych gatunków roślin i zwierząt.

PR Klikvová louka

Położenie : Torfowisko na obszarze źródliskowym Bílé Nisy na północ od miejscowości Bedřichov.

Przedmiot ochrony : Kompleks łąk torfowych, porostów kosodrzewiny i podmokłych świerczyn na obszarze łękowym w dziale wodnym Białej i Czarnej Nysy z występowaniem ważnych wspólnot roślinnych.

PR Malá Strana

Położenie : Spójna enklawa łąkowa u południowego podnóża Gór Izerskich w osadzie Horní Maxov.

Przedmiot ochrony : Najlepiej zachowany kompleks bagnisk i torfowych oligotrofowych łąk w Górach Izerskich. Sporo specyficznych wspólnot roślinnych, występowanie szeregu ważnych gatunków roślin i zwierząt. W rezerwacie jest kilka obiektów tradycyjnej zabudowy ludowej.

PR Na Čihadle

Położenie : Centralna część Gór Izerskich u północno-wschodniego podnóża masywu Černé hory przy drodze Štolpišskiej.

Przedmiot ochrony : Łękowe torfowisko wysokie z porostami skarłowaciałych świerków i z ważną florą i fauną. W przeszłości pasmo ochronne było tworzone podmokłymi świerczynami, obecnie już są wyeksploatowane.

PR Nová louka

Położenie : Na północny wschód od bezleśnej enklawy Šámalova louka na płaskowyżu niecki Blatnego potoka.

Przedmiot ochrony : Głębokie torfowisko obejmujące wszystkie typy rozwojowe: żywe torfowisko, torfową łąkę, porosty skarłowaciałej sosny, torfowiskowe świerczyny.

PR Prales Jizera

Położenie : Szczytowa część drugiej najwyższej góry po czeskiej stronie Gór Izerskich na wschodnim końcu grzebienia Hejnickiego.

Przedmiot ochrony : Przeważnie górskie klimaksowe świerczyny znacznie naruszone immisjami i kornikami, z głazowymi piargami oraz szczytowymi blokami skalnymi.

PR Ptačí kupy

Położenie : Szczytowe partie zachodniej części grzebienia Hejnickiego ze szczytem Ptačích kup (1013 m n. p. m.).

Przedmiot ochrony : Porosty leśne na skalnych stosach z najwyżej położonym spójnym porostem bukowym w Górach Izerskich.

PR Rybí loučky

Położenie : Miękki kocioł w niecce rzeki Jizery, w północnym podgórzu grzebienia Středního Jizerského, na południe od środkowej części NPR Rašeliniště Jizery.

Przedmiot ochrony : Rozwojowo jedno z najstarszych torfowisk w Górach Izerskich, z obumarłymi starszymi porostami świerków częściowo naturalnych, częściowo pod wpływem immisji. Ważne wspólnoty roślinne.

PR Vápenný vrch

Położenie : Północne zbocze masywu izerskiego krystalinikum w części południowej wyżyny frýdlantskiej, na południe od miasta Raspenavy.

Przedmiot ochrony : Samodzielna formacja terenowa w podgórzu Gór Izerskich, wznosząca się z łagodnej wyżyny z dwoma szczytami (418 i 420 m n. p. m.), które są połączone okrągłym grzbietem przeważnie w kierunku wschód – zachód. Bogata lokalizacja geologiczna, pozostałości naturalnych lasów liściastych, łąki i stare kamieniołomy. W byłych kamieniołomach przyjęła się ciekawa flora i fauna.

Pomniki przyrody

PP Jindřichovský mokřad

Położenie : Mokradła we wschodniej części miejscowości Lučany nad Nisou w południowym podgórzu Gór Izerskich. Lokalizacja znajduje się w terenowej depresji na obydwóch stronach nienazwanych wodocieków.

Przedmiot ochrony : Dobrej jakości wspólnoty bagnisk z występowaniem niektórych specjalnie chronionych i rzadkich w obszarze gatunków roślin, np.: kukułkę szerokolistną, bobrka trójlistowego i pełnika europejskiego.

PP Fojtecký mokřad

Położenie : Mokradła na zbiegu kilku drobnych cieków wodnych we wschodnim podgórzu Gór Izerskich w południowo-wschodniej części gminy Fojtka.

Przedmiot ochrony : Mokradłowa wegetacja powstała prawdopodobnie przez zagruntowywanie byłego stawu z występowaniem witalnych populacji bobrka trójlistowego i siedmiopalecznika błotnego. Na krańcowych częściach występują mokre łąki z kukułką szerokolistną i kukułką Dactylorhiza longebracteata.

PP Klečoviště na Smrku

Położenie : Południowo-zachodnie pogórze góry Smrk.

Przedmiot ochrony : Porosty kosodrzewiny na polu piargowym na pd-zach. zboczu szczytowej partii Smrku. Jeden z dwóch obszarów kosodrzewiny w Górach Izerskich na mineralnym podłożu głazowym.

PP Na Kneipě

Położenie : Niewielkie torfowisko wysokie na grzebieniu Hejnickim w pobliżu rozdroża Štolpišskiego, Kasárenskiego i Pavlovy cesty.

Przedmiot ochrony : Torfowiska wysokie z niewielkimi jeziorkami, porostami kosodrzewinowymi i skarłowaciałe świerki, z występowaniem ważnych gatunków roślin.

PP Pod Dračí skálou

Położenie : Część porostu leśnego u północnego podnóża Dračího vrchu, na południe od osady Fojtka.

Przedmiot ochrony : Leśny porost na zboczach ze spójnym występowaniem cisu pospolitego (Taxus baccata L.).

PP Pod Smrkem

Położenie : Północne podnóże Sviňského vrchu na południe od Nového Města pod Smrkem.

Przedmiot ochrony : Pierwotnie powierzchnia szkoleniowa, zachowany fragment naturalnej jodłobuczyny z dużymi potężnymi egzemplarzami jodły pospolita (Abies alba Mill.).

PP Vlčí louka

Położenie : Najwyżej położone torfowisko wysokie na południowym zboczu Smědavské hory.

Przedmiot ochrony : Torfowisko z płytkimi tońkami, gęstym porostem kosodrzewiny sosnowej i z ważnymi wspólnotami roślin.

PP U Posedu

Położenie : Niewielkie torfowisko wysokie na Pavlově płaskowyżu we wschodniej części grzebienia Hejnickiego.

Przedmiot ochrony : Tarasowa łąka torfowa na większości powierzchnie zarośnięta kosodrzewiną, z małymi jeziorkami i występowaniem ważnych wspólnot roślinnych.

Zarząd PK Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt