Správa CHKO Jizerské hory >> Ke stažení >> Stavby a krajinný ráz

Stavby a krajinný ráz

Od 1.1.2013 platí novela § 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), podle které Správa CHKO nevydává závazné stanovisko podle odstavce 1, jde-li o stavby:

 

a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,

b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.“

 

 

Území, ve kterém Správa CHKO JH nevydává závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK, jsou vymezena v mapce Území bez závazného stanoviska podle § 44 odst. 1 (pdf, 29 MB).

 

Správa CHKO JH je však v těchto územích nadále dotčeným orgánem a vydává závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí podle dalších ustanovení ZOPK:

 

 • § 4 odst. 2 ZOPK - ochrana významných krajinných prvků ze zákona, kterými jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera, lesy, rašeliniště
 • § 12 odst. 2 ZOPK - ochrana krajinného rázu - je posuzována diferencované podle pásem ochrany krajinného rázu, vymezených v odborném dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH
 • § 26, § 29, § 34, § 37 odst. 2, § 43, § 44 odst. 3 ZOPK - základní a bližší ochranné podmínky CHKO a maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
 • § 45i ZOPK - soustava Natura 2000
 • § 49, § 50, § 56 ZOPK - ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
 • § 46 ZOPK - ochrana památných stromů
 • § 4 odst. 1 ZOPK - ochrana územního systému ekologické stability
 • Výnos MKI ČR č. 13853/67 o zřízení CHKO JH
 • dalších nástrojů, k jejichž využití je Správa CHKO dle ZOPK kompetentní.
 Pro získání právní jistoty doporučujeme, aby stavebník požádal Správu CHKO JH o vydání předběžné informace ve smyslu ust. § 139 správního řádu, zda a jaké zájmy ochrany přírody a krajiny mohou být záměrem dotčeny. Žádosti o předběžnou informaci budou Správou CHKO vyřizovány zjednodušeným způsobem (v jednoduchých případech při osobní návštěvě na počkání).

formuláře žádostí:

 • žádost o předběžnou informaci podle § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a § 139 zákona. č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (pdf nebo rtf)
 • předběžná informace (pdf)
 • žádost o vydání (odborného) vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (pdf nebo rtf)
 • žádost o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2, podle § 12 odst. 2, podle § 37 odst. 2, podle § 44 odst. 3 a o vydání vyjádření podle § 65/§ 90 odst. 15 (pdf nebo rtf)
 • žádost o vydání závazného stanoviska podle § 44 odst. 1 (pdf nebo rtf)

letáky a publikace:

studie Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory (Brychtová, 2008):

 • výkres č. 1: Určení hodnot krajinného rázu a znázornění prostorových vztahů
 • výkres č. 2: Členění území na vymezené prostorové jednotky a návrh ochrany krajinného rázu
 • výkres č. 3: Kategorizace sídel

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt