Správa CHKO Jizerské hory >> Informujeme >> Aktuality >> Změna ve vydávání závazných stanovisek Správy CHKO Jizerské hory

Změna ve vydávání závazných stanovisek Správy CHKO Jizerské hory

Změna ve vydávání závazných stanovisek Správy CHKO Jizerské hory

21.3.2013

Od 1.1.2013 platí novela § 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Od 1.1.2013 platí novela § 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“):

Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby:

a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,

b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.“.

 

Území, ve kterém Správa CHKO JH nevydává závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK, jsou vymezena v mapce Území bez závazného stanoviska podle § 44 odst. 1 (pdf, 29 MB).

 

Správa CHKO JH je v těchto územích nadále dotčeným orgánem a vydává závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí podle jednotlivých ustanovení ZOPK:

  • § 4 odst. 2 ZOPK - ochrana významných krajinných prvků ze zákona, kterými jsou vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera, lesy, rašeliniště
  • § 12 odst. 2 ZOPK - ochrana krajinného rázu - je posuzována diferencované podle pásem ochrany krajinného rázu, vymezených v odborném dokumentu Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO JH
  • § 26, § 29, § 34, § 37 odst. 2, § 43, § 44 odst. 3 ZOPK - základní a bližší ochranné podmínky CHKO a maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem
  • § 45i ZOPK - soustava Natura 2000
  • § 49, § 50, § 56 ZOPK - ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • § 46 ZOPK - ochrana památných stromů
  • § 4 odst. 1 ZOPK - ochrana územního systému ekologické stability
  • Výnos MKI ČR č. 13853/67 o zřízení CHKO JH
  • dalších nástrojů, k jejichž využití je Správa CHKO dle ZOPK kompetentní.

 

Pro získání právní jistoty za strany stavebníka se doporučuje, aby stavebník požádal Správu CHKO JH o vydání předběžné informace ve smyslu ust. § 139 správního řádu, zda a jaké zájmy ochrany přírody a krajiny mohou být záměrem dotčeny. Žádosti o předběžnou informaci budou Správou CHKO vyřizovány zjednodušeným způsobem (v jednoduchých případech při osobní návštěvě na počkání).

 

Formulář žádosti o předběžnou informaci najdete v sekci Ke stažení - Stavby.

 

 

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt