Krajinotvorné programy MŽP

 


Krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí jsou jednak nástrojem praktické péče o krajinu na území CHKO Jizerské hory, jejich smyslem je však také podpora životního prostředí ve volné krajině. Zejména jde o podporu opatření mající pozitivní přínosy z hlediska ochrany přírody a krajiny:

  • zlepšování vodního režimu krajiny,
  • obnova krajinných struktur a ekostabilizačních funkcí,
  • k přírodě šetrného hospodaření

Předmět a výše podpory, vymezení okruhu žadatelů, náležitosti podkladů a postup předkládání žádostí stanovují příslušné směrnice, které vydává Ministerstvo životního prostředí.

 

Regionální pracoviště Liberecko přímo zajišťuje administraci následujících programů:

 

  • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny: územní působnost: Liberecký kraj mimo území KRNAP
  • Program péče o krajinu: územní působnost: Liberecký kraj mimo území KRNAP a všech CHKO
  • Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (v roce 2008 byl ukončen)
  • Program revitalizace říčních systémů (v roce 2008 byl ukončen)

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt