VKP

Definice pojmu a legislativa

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění, 
dále jen zákon).

VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:

  • VKP ze zákona - jsou za ně prohlášeny veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
  • VKP registrované - registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů
    v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění).

VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např. chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP).

Ochrana

VKP je chráněn před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona). Při jeho využívání nesmí být narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků 
a nádrží a těžba nerostů.

Registrace

Registraci VKP (§ 6 zákona a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, dále jen vyhláška) provádějí příslušné orgány ochrany přírody (tj. obce s pověřeným obecním úřadem) zápisem do seznamu VKP a vydáním rozhodnutí o jeho registraci.

Seznam VKP

Zápis v seznamu (registru) VKP musí obsahovat (1) soupis katastrálních území s výčtem dotčených parcel 
(s uvedením jejich vlastníků i nájemců), (2) stručnou charakteristiku VKP, (3) doklad o oznámení, projednání 
či zrušení registrace a (4) zákres do mapy (ve vhodném měřítku, 1:5.000 a větším).

Rozhodnutí o registraci

Probíhá ve správním řízení, jehož účastníky jsou vlastníci dotčených pozemků. Rozhodnutí se oznamuje též nájemcům dotčených pozemků, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. Kromě obecných náležitostí musí být v rozhodnutí obsaženo i vymezení VKP a poučení o právních následcích registrace. Rozhodnutí 
o registraci může orgán, který je vydal, zrušit pouze v případě veřejného zájmu.

Sankce

Za škodlivý zásah do VKP, jeho poškození či zničení může příslušný orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 2 milionů Kč (§ 87-88a zákona). Rovněž je (§ 86 zákona) stanovena povinnost odstranit následky takového zásahu (uvedení do původního stavu, náhradní nápravná opatření, náhrada škody).

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje

  • posudkovou činnost z hlediska zásahů do VKP (umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu pozemků, změny vodního režimu, úprava vodních toků a nádrží apod.) pro vydávání závazných stanovisek orgánů ochrany přírody
  • posouzení vhodnosti lokalit k registraci ve spolupráci v příslušnými pověřenými obecnými úřady
  • přípravu podkladů pro registraci VKP
  • biologické průzkumy VKP
  • vedení evidence registrovaných VKP Libereckého kraje
  • možnosti financování nebo spolufinancování péče o VKP z krajinotvorných programů

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Šárku Mazánkovou (sarka.mazankova[at]nature.cz, 482 428 996).


V Publikacích ke stažení najdete prezentaci Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva přednesenou Ing. Václavem Šrédlem 21.5. 2009 na poradě pracovníků státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny na pověřených úřadech obcí LK,

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt