ÚSES

Definice pojmu a legislativa

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 3 územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Základní skladební prvky ÚSES, jimiž jsou biocentra a biokoridory, se vymezují na úrovni místní (např. katastru obce), regionální (kraj) a nadregionální (národní). Územní systém ekologické stability tvoří jeden ze základních pilířů obecné ochrany přírody a krajiny.

 

Cílem vymezování prvků ÚSES je

  • uchování doposud vyskytujícího se přirozeného genofondu krajiny a podpora jeho rozvoje,
  • zajištění příznivého působení na okolní, zejména ekologicky méně stabilní, části krajiny, tj. posilování jejich autostabilizačních schopností včetně prostorového rozčlenění
  • umožnit různorodé využívání krajiny uchování významných krajinných fenoménů

 

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje následující činnosti

  • poskytuje konzultační činnost pro orgány státní správy
  • spolupracuje při vymezování, upřesňování hranic, realizaci a managementu ÚSES
  • vyjádření k územně plánovacím dokumentacím, pozemkovým úpravám
  • možnost získání dotace na realizaci prvků ÚSES z krajinotvorných programů

 

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Šárku Mazánkovou (sarka.mazankova[at]nature.cz, 482 428 996).

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt