Ochrana dřevin

 

Dřevina rostoucí mimo les je keř nebo strom rostoucí samostatně nebo ve skupinách mimo plochy určené k plnění funkce lesa.

Dřevinyjsou chráněny (dle § 7 zákona 114/1992) před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Přísnější ochranou je vyhlášení památným stromem (§ 46) nebo druhem zvláště chráněným (§ 48).

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je zpravidla nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (§ 8).

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje

 • posouzení poškození dřevin rostoucích mimo les pro sankční řízení
 • výpočet společenské a tržní hodnoty dřevin
 • vyjádření k dotacím na péči o významné dřeviny a jejich skupiny z krajinotvorných programů

Dále v omezené míře (pro běžnou praxi doporučujeme využití služeb fyzických a právnických osob podnikajících v oboru péče 
o dřeviny – arboristů, ve sporných případech lze požádat AOPK o oponenturu):

 • poradenská činnost (telefonické konzultace, terénní šetření, účast na jednáních, vyjádření do zápisu z místního šetření ...)
 • posouzení žádostí o povolení kácení dřevin, a to u komplikovanějších případů (opakované žádosti, odvolací řízení apod.)
 • odborné a znalecké posudky pro státní organizace (posouzení zdravotního stavu, fyziologické vitality, provozní bezpečnosti, perspektivy, návrhy na ošetření)

Z důvodu omezené kapacity bohužel nemůžeme řešit všechny žádosti ani vždy vyhovět v požadovaném termínu. Přednost mají složitější problémy, vždy doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci. Zároveň jsme v zájmu urychlení vyřizování žádostí o posuzování dřevin rozšířili možnost elektronických konzultací. Pokud zašlete podrobné informace včetně fotodokumentace (příslušné formuláře najdete pod odkazem Ke stažení - Dřeviny), není ve všech případech nezbytné posuzovat každou dřevinu v terénu, zejména pokud se jedná o jednotlivé stromy (u skupin dřevin, alejí či porostů nebo ve složitějších případech je terénní šetření nezbytné). Pokud je to možné, využijte tuto možnost.

 

Památné stromy

Za památné stromy vyhlašují pověřené úřady, Správy CHKO a NP, příp. jiné orgány státní správy mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí(§ 46 z. 114/92 Sb.). Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetření je prováděno jen se souhlasem příslušného orgánu. Kromě vlastního stromu se ochranný režim vztahuje i na ochranné pásmo. To má obvykle tvar kruhu, se středem uprostřed kmene a poloměrem rovnajícím se desetinásobku průměru kmene ve výčetní výšce (130 cm nad zemí), pokud není v rozhodnutí o vyhlášení PS stanoveno jinak. V tomto pásmu není povolena pro strom žádná škodlivá činnost jako stavby, terénní úpravy, odvodnění, chemizace apod.

Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje

 • vedení seznamu památných stromů Libereckého kraje
 • posuzování, případně návrh vyhlášení památných stromů
 • průběžné posuzování stavu památných stromů a podává návrhy na jejich ošetření
 • posuzování návrhů na ošetření památných stromů z hlediska odbornosti a finanční náročnosti pro přidělení dotací z Programu péče o krajinu MŽP
 • možnosti získání dotace na péči o památné stromy a jejich skupiny z krajinotvorných programů

Pro bližší informace se obracejte na Mgr. Šárku Mazánkovou (sarka.mazankova [at] nature.cz, 482 428 996) a Ing. Lenku Hatlapatkovou (lenka.hatlapatkova2 [at ]nature.cz, 482 428 970).

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt