Obecná a zvláštní ochrana druhů

Druhovou ochranu řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů jak v části druhé Obecná ochrana přírody a krajiny, tak v části  páté Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů.

 

Podle ustanovení §5 zákona jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před veškerými zásahy, které vedou nebo by mohly vést k ohrožení těchto druhů na bytí, nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace 
nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Ustanovení § 5a zákona řeší ochranu ptáků volně žijících na evropském území členských států EU.

V rámci obecné ochrany druhů Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje

  • odborná stanoviska ve věci obecné ochrany rostlin a živočichů
  • odborná stanoviska k záměrnému šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů do krajiny
  • odborná stanoviska k záměrnému rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny
  • odborná stanoviska ve věci ochrany volně žijících ptáků (návrh podmínek pro stanovení odchylného postupu, vyhodnocení stavu místní populace)

Podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů stanoví § 48 zákona. Jedná se o druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné.

V rámci zvláštní ochrany druhů Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko Liberec zajišťuje

  • mapování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
  • monitoring zvláště chráněných rostlin a živočichů na vybraných lokalitách
  • zajišťování záchranných programů na vybrané druhy rostlin a živočichů
  • zapisování zjištěných údajů do nálezových databází
  • vydávání odborných stanovisek ve věci zvláště chráněných rostlin a živočichů

 

Odkazy

  • seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt