Plán péče o CHKO

  Protokol o schválení Plánu péče 
 
1.  Úvod  
2.  Ochrana přírody 
  2.1 Strategie OPK 
  2.2 CHKO 
  2.3 Maloplošná zvláště chráněná území 
  2.4 Natura 2000 
  2.5 Památné stromy, mimolesní zeleň 
  2.6 Rostlinná společenstva 
  2.7 Významné druhy rostlin 
  2.8 Významné druhy živočichů 
  2.9 Invazní a expanzivní druhy 
  2.10 Neživá příroda 
  2.11 Územní systém ekologické stability 
  2.12 Krajinný ráz 
  2.13 Monitoring a výzkum 
  2.14 Práce s veřejností 
3.  Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny 
  3.1 Lesní hospodářství 
  3.2 Zemědělství 
  3.3 Myslivost 
  3.4 Rybníkářství a sportovní rybářství 
  3.5 Vodní hospodářství 
  3.6 Výstavba 
  3.7 Dopravní a inženýrské sítě 
  3.8 Průmysl 
  3.9 Zacházení s odpady 
  3.10 Těžba nerostných surovin a rašeliny 
  3.11 Rekreace a turistika 
4.  Závěrečný přehled prioritních úkolů za celou CHKO 
5.  Seznam zkratek 
6.  Použitá literatura 
 
  Přílohy 
  č. 1 Doporučená opatření k zachování populací druhů ptáků, které jsou předměty ochrany Ptačí oblasti Jizerské hory, v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu 
  č. 2 Rámcové směrnice péče o les 
  č. 3 Návrh rybářského hospodaření na rybníku Šolcák 
  č. 4 Orientační návrhy změn vedení hranice a zonace CHKO Jizerské hory 

 

 

Kompletní Plán péče o CHKO najdete na stránce Ke stažení.

 

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt