Správa CHKO Jizerské hory >> Činnost pracoviště >> Krajinný ráz a výstavba >> Pravidla pro řešení staveb na území CHKO Jizerské hory

Pravidla pro řešení staveb na území CHKO Jizerské hory

Obytné stavby

(stavby pro bydlení a rekreaci včetně penzionů a apartmánových domů)

Architektonické principy tradičních obytných staveb vycházejí z charakteru dochovaných památek historického osídlení oblasti (ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a místní zástavby lidového rázu, která náleží k typickým krajinným znakům oblasti (ve smyslu vyhlášky o zřízení CHKO JH MKI ČR č. 13853/67).

Pravidla vyplývají z charakteru převažujícího historického typu staveb oblasti, především přízemních poloroubených i zděných staveb s hambalkovými i vaznicovými krovy.

Stavby jsou posuzovány ve vztahu ke konkrétnímu prostředí, do kterého jsou umisťovány.

1. Umístění  staveb

 • orientace stavby hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi s možným natočením podle ideálního oslunění stavby
 • suterén stavby pouze pro vyrovnání terénu
 • plynulé zapojení stavby do terénu bez  rovnání svažitého terénu do ideální roviny
 • minimalizace zpevněných ploch a technických terénních úprav

2. Velikost staveb

 • podlažnost přízemí + podkroví; pouze v některých centrech obcí přízemí + patro + podkroví
 • šíře štítové stěny 6 - 9 m
 • základní hmota domu obdélného půdorysu o poměru stran 1 : 2 – 2 : 3 (prodloužení půdorysu je možné)

3. Tvar a proporce

 • jednoduchá rovnoramenná sedlová střecha o sklonu 40° - 45° (50°) bez valeb s hřebenem v podélné ose půdorysu; hmota vikýřů proporčně nepřeváží hmotu střechy, pultové vikýře jsou plynule začleněny do plochy střechy, střešní okna jsou možná
 • nasazení střechy buď  v úrovni stropu přízemí nebo s místně tradiční nadezdívkou (cca do 1 metru podle proporcí domu)
 • umístění komína co nejblíže hřebenu střechy
 • celkově jednoduchý tvar stavby bez provozně problematických balkónů, lodžií, arkýřů, apod.
 • přístavby buď pod nelomeným spuštěným ramenem střechy nebo jako kolmý trakt s rovnoramennou sedlovou střechou sklonu 40° - 45°

4.  Skladebnost a materiál fasády a střechy

 • kompozičně vyvážené řešení hlavní štítové stěny (velikost, tvar a uspořádání prvků, zejména oken); tradiční je osově souměrné podle svislé osy procházející hřebenem střechy, u novostaveb moderního rázu lze připustit i jiné kompozičně vyvážené řešení
 • tradiční materiály – dřevo v tradičním zpracování (roubení z hraněných trámů bez nárožních přesahů - nepovolují se sruby z kulatiny s přesahy trámů na rozích, u tradičního rázu stavby tradiční způsob obkladu - viz níže, u novodobého rázu stavby závisí na technologii - ne palubky), hladká omítka světlejších odstínů, místní kámen - žula (suterén případně v barvě a struktuře žuly); nepovolují se umělé obklady apod.
 • tradiční způsoby odřevení - širokými svislými prkny s latěmi na spárách nebo svislými vzájemně překládanými prkny (tesařský způsob), zejména na štítech po úroveň stropu přízemí; barva v přírodních odstínech (ne pestré barvy, nevhodný je palisandr)
 • neutrální tmavá barevnost střešní krytiny (šedá, černá, hnědá - vychází z původní barevnosti šindele a břidlice) v horské oblasti; červené odstíny pouze v údolních polohách severozápadního podhůří (vychází z barevnosti pálených krytin)

V odůvodněných případech je přípustné i jiné řešení, které však musí vždy respektovat konkrétní prostředí a navazovat na kvalitní okolní zástavbu, případně při zapuštění stavby do terénu plně respektovat jeho modelaci a materiálově jeho charakter.

Doplňkové hospodářské stavby

Pravidla vyplývají z charakteru původních hospodářských staveb - stodol a kůlen, dřevěných staveb, starších roubených nebo mladších rámových s tradičním svislým bedněním nebo se zděnými pilíři a dřevěnými výplněmi.

V současné době se jedná o garáže, sklady zahradního nářadí, dřevníky, apod.

1. Umístění  staveb

 • orientace stavby hřebenem kolmo i rovnoběžně se stavbou hlavní
 • suterén stavby pouze pro vyrovnání terénu, plynulé zapojení stavby do terénu bez rovnání svažitého terénu do ideální roviny
 • minimalizace zpevněných ploch a technických terénních úprav

2. Velikost staveb

 • šíře štítové stěny cca 6 metrů, základní hmota stavby čtvercového i obdélného půdorysu
 • podlažnost přízemí + podkroví
 • hmota stavby podřízena hmotě stavby hlavní

3. Tvar a proporce

 • jednoduchá rovnoramenná sedlová střecha o sklonu 40° - 45° bez valeb s hřebenem v podélné ose  půdorysu; bez vikýřů, komínů, balkónů. apod.
 • nasazení střechy  v úrovni stropu přízemí nebo s minimální nadezdívkou
 • přístavby pod nelomeným spuštěným ramenem střechy

4.  Skladebnost a materiál fasády a střechy

 • jednoduchá fasáda, buď částečně (štíty nebo i část přízemí) nebo v ideálním případě celá obložená dřevem; hladká omítka světlejších odstínů; místní kámen - žula (suterén případně v barvě a struktuře žuly); nepovolují se umělé obklady apod.
 • tradiční způsoby odřevení - širokými svislými prkny s latěmi na spárách nebo svislými vzájemně překládanými prkny (tesařský způsob), zejména na štítech, případně v technologii obkladu hlavní stavby; barva v přírodních odstínech (ne pestré barvy, nevhodný je palisandr)
 • barevnost střešní krytiny přizpůsobena barvě střešní krytiny hlavní stavby - viz výše obytné stavby.

Ostatní stavby (sportovní, výrobní, zemědělské, technické, apod.)

Jedná se o funkčně specifické stavby s odlišnými prostorovými (plocha, tvar půdorysu, výška, proporce, apod.) požadavky. Tyto stavby je nezbytné řešit individuálně podle konkrétní lokality a architektonickým návrhem (osazení do terénu, hmota, tvar, proporce, materiály, barevnost) podpořit vhodné začlenění stavby do prostředí.

Při navrhování staveb je účelné využít vybraných pravidel pro obytné stavby

 • orientace stavby hřebenem rovnoběžně s vrstevnicemi,
 • suterén stavby pouze pro vyrovnání terénu, plynulé zapojení stavby do terénu bez rovnání svažitého  terénu do ideální roviny,
 • minimalizace zpevněných ploch a technických terénních úprav,
 • tradiční materiály – dřevo, hladká omítka světlejších odstínů, kámen (místní žula); jiné materiály  podle konkrétní lokality,
 • neutrální tmavá barevnost střešní krytiny (tmavě šedá, černá, tmavě hnědá - cílem je velkou plochu  střechy pohledově utlumit).

V sekci Ke stažení → Stavby je k dispozici příručka Jak stavět v CHKO Jizerské hory (Jak stavět v CHKO Jizerské hory (dokument Adobe PDF), 1.7 MB) a formuláře žádostí pro stavebníky.

Správa CHKO Jizerské hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt